0

روزنه rowzane | » درآمد ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت از بورس در سال ۹۹

تصویر پیدا نشد !
بازدید 9


مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشورجمهوری اسلامی درگزارشی پیرامون تفریغ بودجه سال ٩٩ در مجلس، در مورد درآمدهای دولت ازمحل فروش دارایی های دولتی در بورس گفته است:دولت روحانی در سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان از فروش سهام دولتی در بازار بورس درآمد داشته است. بخشی از گزارش ضمیمه است. روزنه

تابناک”در بخشی از متن گزارش تفریغ بودجه ۹۹ آمده است: بر اسـاس جزء (۲) بند (الف) تبصـره (۲) وزارت امور اقتصـادی و دارایی مجاز بوده اسـت تمام یا بخشـی از سـهام و دارایی‌های دولتی دسـتگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سـهام متعلق به دولت و شــرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشــمول واگذاری را واگذار نماید؛ در ســال ۱۳۹۹ ســهام تعداد (۱۵) شــرکت به دو روشِ صــندوق‌های ســرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF) و تدریجی واگذار شـــده که از محل آن مبلغ ســـی و یک هزار و نهصـــد و هشـــتاد و شـــش میلیارد (۳۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.

از سوی دیگر  این گزارش بیان می کند: سازمان امور مالیاتی مطابق بند (ط) تبصره (۶) مکلف بوده است در سال ۱۳۹۹، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشـخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سـال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل (%۳۰) این مطالبات را وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از دویسـت و سـیزده هزار و هفتصـد و سـه میلیارد (۲۱۳,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان مطالبات مذکور، حدود (%۵) مطالبات، معادل ده هزار و هشــتصــد و شــصــت و هفت میلیارد (۱۰,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان آن وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.Source link

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :